Milk Shakes

A
Adeela Shamnas
Homemade Sharjah Shake | Sharjah Banana Milk Shake
May 1, 2021
Save
Homemade Sharjah Shake | Sharjah Banana Milk Shake
A
Adeela Shamnas
Carrot Milkshake
April 28, 2021
Save
Carrot Milkshake
A
Adeela Shamnas
Oreo Milkshake
January 21, 2021
Save
Oreo Milkshake
A
Adeela Shamnas
Peanut Chikki Milk Shake
September 21, 2020
Save
Peanut Chikki Milk Shake
A
Adeela Shamnas
Musk Melon Milkshake | Cantaloupe Milkshake | Shamam Milkshake
May 25, 2020
Save
Musk Melon Milkshake | Cantaloupe Milkshake | Shamam Milkshake
A
Adeela Shamnas
Chakkakuru Milkshake | jackfruit Seed Milkshake
May 4, 2020
Save
Chakkakuru Milkshake | jackfruit Seed Milkshake
rekhashanmugam r
rekhashanmugam
Cocoa Syrup
August 5, 2016
Save
Cocoa Syrup